Past Executives

Past office-bearers of ISET

 Year

President

Vice president

Secretary

1962-65

Jai Krishna

A.N. Tandon

A.R. Chandrasekaran

1965-66

Jai Krishna

V.S. Krishnaswamy

A.S. Arya

1966-67

Jai Krishna

V.S. Krishnaswamy

A.S. Arya

1967-68

V.S. Krishnaswamy

R.S. Mithal

A.S. Arya

1968-69

A.N. Tandon

Jai Krishna

Shamsher Prakash

1969-70

P.M. Mane

Jai Krishna

Shamsher Prakash

1970-71

N.G.K. Murti

Jain Krishna

L.S. Srivastava

1971-72

N.G.K. Murti

S.P. Garg

Shamsher Prakash

1972-73

J.G. Bodhe

A.S. Arya

L.S. Srivastava

1973-74

J.G. Bodhe

A.S. Arya

B.C. Mathur

1974-75

N.G.K. Murti

A.S. Arya

B.C. Mathur

1975-76

Y.K. Murti

A.R. Chandrasekaran

B.C. Mathur

1976-77

Y.K. Murti

A.S. Arya

P. Nandkumaran

1977-78

V.R. Vaish

A.S. Arya

P. Nandkumaran

1978-79

V.R. Vaish

A.S. Arya

P. Nandkumaran

1979-81

A.S. Arya

K.G. Bhatia

S.K. Thakkar

1981-83

A.S. Arya

N.C. Nigam

S.K. Thakkar

1983-85

Pritam Singh

P.N. Agarwal

Satyendra P. Gupta

1985-87

Shamsher Prakash

Prem Krishna

M.K. Gupta

1987-89

V. Ramachandran

V.H. Joshi

R.C. Agarwal

1989-91

A.V. Chummar

S.K. Kaushik

V.K. Gupta

1991-93

P.N. Agarwal

S.K. Kaushik

V.K. Gupta

1993-95

A.R. Chandrasekaran

M.K. Gupta

Ashok Kumar

1995-97

K.G. Bhatia

D.K. Paul

Pankaj

1997-99

N.C. Nigam

D.K. Paul

H.R. Wason

1999-2001

V.H. Joshi

Y.P. Gupta

H.R. Wason

2001-2003

V.H. Joshi

M.K. Gupta

Vipul Prakash

2003-2005

S.K. Thakkar

Vinay K. Gupta

Vipul Prakash

2005-2007

S.K. Thakkar

Vinay K. Gupta

N.C. Singhal

2007-2009

D.K. Paul

H.R. Wason

B.K. Maheshwari

2009-2011

D.K. Paul

H.R. Wason

B.K. Maheshwari

2011-2013

H.R. Wason

M.L. Sharma

Manish Shrikhande

2013-2015

H.R. Wason

M.L. Sharma

Ajay Chourasia

2015-2017

M.L. Sharma

T.G. Sitharam

Ajay Chourasia

2017-2019

M.L. Sharma

T.G. Sitharam

Ravi S. Jakka